logo

Segítünk elérni céljait!

Dunaújvárosi Dianetika Központ


Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

http://www.dianetikadunaujvaros.hu/

2017

 

 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

WEBLAPHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSHEZ

 1. ALAPADATOK

 

Adatkezelő:                           Szcientológiai Egyház XVII Misszió

                                               Cím: 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 22 fsz. 2.

                                                Nyilvántartási szám: 01-02-0000040

(a továbbiakban: „Adatkezelő”)
 

Az adatkezelés helye:           az Adatkezelő elektronikus rendszerében, az Adatkezelő székhelyén levő szerveren

Adatfeldolgozók:                   Az adatfeldolgozást az Adatkezelő saját maga végzi az alábbi kivételekkel:

 a domain név üzemben tartója: www.domainflotta.hu

 webtárhely szolgáltatás nyújtója: www.nanoweb.hu,

Adattovábbítás:                    kizárólag külön tájékoztatás esetén, automatikus adattovábbítás nem történik

Az Adatkezelő egyoldalú előzetes tájékoztató szabályzatban foglalja össze az adatkezelési vállalásait, kötelezettségeit és jogai, és nyilatkozik, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit, akárcsak a felsorolt jogszabályokat a legmesszemenőbbekig betartja.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, és e megfelelés érdekében mindent megtesz.

Az Adatkezelő a weblaphoz kapcsolódó tevékenysége kapcsán is elkötelezett vásárlói partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a vásárlók és látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a jogszabályok betartását.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-           2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infó tv.);

-           2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

-           Az adatvédelmi hatóság (NAIH) iránymutatásai, amelynek elektronikus elérési helye: https://www.naih.hu/files/2017-02-17-webaruhaz-tajekoztato-NAIH-2017-1060-V.pdf

Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Figyelemmel arra, hogy 2018. május 25-től az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletét kell alkalmazni, a fenti határidőig az Adatkezelő biztosítja a megfelelést az új jogszabálynak is. A jelen szabályzatot ugyanezen határidőig a jogi megfelelés céljából egyoldalúan módosítja, amelyről a felhasználó külön, személyre szabott értesítést nem kap, azonban a módosítás estén a módosítást követő új vásárlás feltétele a módosított szabályzat elfogadása lesz.

A változások könnyebb követhetősége érdekében kérjük vásárlás előtt figyelmesen olvassa végig a szabályzatot!

II. ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK

Az Adatkezelő a vásárlók adatait kezeli.

SZEMÉLYES ADATOK: személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgy mint név, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási címet is), telefonszám, e-mail cím.

Személyes adatait minden esetben önként adja meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A számviteli törvények szerinti adatok kezelésének jogalapja a törvény (számviteli törvény) és a felhasználó és a webáruház üzemeltetője között létrejövő szerződés.

TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK

Amennyiben Ön hozzájárulást ad a levelezés céljából történő adatkezeléshez (ez önkéntes), abban az esetben az Adatkezelőtől, vagy a hozzájárulásban megjelölt más szervezettől kaphat üzenetet, mindaddig, amíg ezt le nem tiltja.

Leiratkozás: dunaujvarosdianetika@gmail.com

III. ALAPELVEK

A vásárló a vásárláskor kitöltött elektronikus űrlap kitöltésekor hozzájárulást az ad a szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció) használatának kezdeményezésével, használatával, illetve megrendelésével adja meg.

AZ ADATKEZELŐ KIZÁRJA A 16. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ, KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES ÉS AZ EGYÉBKÉNT CSELEKVŐKÉPTELEN FELHASZNÁLÓ ADATAINAK KEZELÉSÉT. AZ ADATKEZLŐNEK AZONBAN NEM ÁLL MÓDJÁBAN A HOZZÁJÁRULÓ SZEMÉLY JOGOSULTSÁGÁT ELLENŐRIZNI, ILLETVE A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATÁNAK TARTALMÁT MEGISMERNI, ÍGY A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE SZAVATOL AZÉRT, HOGY A HOZZÁJÁRULÁS MEGFELEL A JOGSZABÁLYOKNAK.  AMENNYIBEN ILYEN ADATRÓL SZERZÜNK TUDOMÁST, ZÁROLJUK ÉS TÖRÖLJÜK.

Az adatok biztonságát az Adatkezelő korszerű módon biztosítja. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
A honlapon több eltérő adatkezelés lehetséges az alábbiak szerint:

 1. LÁTOGATÓK ADATAI

Látogatók személyes adatait az Adatkezelő nem kezeli.

Regisztrált felhasználók esetén belépést követően a korábban tárolt adatok hozzáférhetőek. Kérjük ellenőrizze böngészője adatvédelmi beállításait.

Kizárólag rendszerszintű cookie-k használata történik az oldalon.

B.) FÉLBESZAKADT REGISZTRÁCIÓK

Biztonsági mentés sem készül a vásárlás kitöltése közben.

Amennyiben regisztrációját szándékosan megszakította, kérjük ürítse ki a webtárhelyet is a böngészőjében, ennek kiürítéséig ugyanis az Adatkezelő cselekményeitől függetlenül a korábban kitöltött űrlap (vagy egy része) a tárhelyből visszatöltésre kerülhet. Az Adatkezelő az Ön háttértárhelyének információit nem látja, ettől függetlenül az Ön számítógépén a korábban kitöltött adatok a tárhely ürítéséig meg fognak jelenni.

Amennyiben regisztrációja külső okból szakadt meg, a böngészője beállításától függően tudja újra elkezdeni a kitöltést.

C.) INFORMÁCIÓS HÍRLEVELEK

Az adatkezelés célja: információk küldése önkéntes kérésre.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név e-mail cím, lakcím, mobil telefonszám, vásárolt termékek.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásától számított 7 nap.

D.) ÜGYFÉLLEVELEZÉSEK, PANASZOK

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Impresszum, Kapcsolatfelvétel vagy Segítség rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval vagy konkrét panasz esetén kérjük a Panaszkezelési szabályzat rendelkezései szerint járjon el. Az Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

E. ) TÉVESEN VAGY MEGTÉVESZTŐEN MEGADOT SZEMÉLYES ADATOK

Amennyiben az Adatkezelő észleli, hogy szándékosan vagy nagyfokú gondatlanságból más személy személyes adatát adta meg az érintett, az adatokat kapcsolatfelvétel nélkül törli, és az érintett e-mail címét a megelőzés érdekében blokkolja.

Amennyiben a tévesen / megtévesztő módon megadott e-mail címről a feltételezett vásárlóval történő kapcsolatfelvétel során szerez az Adatkezelő tudomást, az érintett adatait törli, továbbá az incidensért felelős személy által megadott e-mail címet a további incidensek megelőzése céljából blokkolja és szükség esetén további, akár hatósági lépéseket is tesz.

V. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 1. Adatok módosítása, törlése, zárolása
  1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
  2. A Felhasználó - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést eredményezhet.
  3. A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti.
  4. a kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
  5. A Szolgáltatás megszűnésével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az Adatkezelő törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.
  6. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
  7. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen.
 2. Tájékoztatás
  1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n
  2. Az Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást a jogszabály szerinti tartalommal.
 3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
  1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

1.a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

1.b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

1.c. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

 1. Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 2. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az Adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 1. Igény bejelentése
  1. Lásd Panaszkezelési Szabályzatunkat, amelynek elérési helye: a http://www.dianetikadunaujvaros.hu/panaszkezeles
 2. Jogorvoslati lehetőségek
  1. Problémáját kérjük közvetlenül jelezze, és ez esetben megteszünk minden szükséges intézkedést a panasz megszüntetése érdekében.
  2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400) www.naih.hu).

© Minden jog fenntartva.